Styret orienterer

Viktig informasjon fra styret kommer her
( f.eks innkalling til Årsmøte, sosiale samlinger osv)


Mistillit for uklar økonomisk og organisatorisk styring  iNorsk Shih Tzu Klubb (NSTK).
Det er mange medlemmer i NSTK som er bekymret for hvordan klubben blir driftet. Det er stor uklarhet rundt det økonomiske i klubben, samt det har skjedd store endringer i styrets sammensetning siden Regjeringen 11/3-2020 iverksatte korona tiltak – les forcemajeure.

Styrets sammensetning har i den siste tiden gjennomgått store endringer, uten at dette har blitt drøftet med medlemmene. Her er en liten rask gjennomgang av hva disse endringene går ut på:

Punkt 1
13/3-2020 trakk valgte nestleder seg ifra sitt verv, og styret foretok en intern endring i styrets sammensetning. Dette innebærer at styremedlem som fungerer som sekretær, ble valgt som fungerende nestleder. En vararepresentant rykket opp som styremedlem. Det ble ikke gjort andre endringer i styret, dvs fungerende nestleder er også styrets sekretær.

Svar: Dette stemmer og er riktig framgangsmåte.

Punkt 2 
17/3-2020 trakk valgte leder seg i fra sitt verv, og igjen foretok styret en endring i sin sammensetning. Fungerende nestleder/sekretær, ble valgt til fungerende leder. Det ble ikke gjort ytterligere endringer i styrets sammensetning. Ergo innehar fungerende leder sine tidligere oppgaver. (nestleder og sekretær). I henhold til klubbens lover skal et styre bestå av 5 styremedlemmer og 2 vara. Pr i dag består styret av 4 medlemmer hvorav 2 opprinnelig var valgt inn som vara. Kun ett styremedlem sitter på den plass det ble valgt inn i.

Svar: Et styre skal bestå av 5 personer. Selv om vi nå er Et styre på 4 personer, er det fortsatt beslutningsdyktig. Ingen i styret kunne på dette tidspunkt se hvor alvorlig og langvarig denne pandemien ville bli. Og på bakgrunn av e-post mottatt i fra nkk 12 mars, der det står `` Et varamedlem kan kun tre inn for et styremedlem – ikke leder eller nestleder.`` Ble denne avgjørelsen tatt. På et annet tidspunkt av året, og uten en pandemi -ville styret innkalt til EO årsmøte når dette inntraff, da en slik situasjon er uheldig både for styret og for klubben. 

Punkt 3 
Det har vært dialog med en person som har kjennskap til NKK’s organisasjon som sier følgende:

«Når nestleder trekker seg så rykker et styremedlem inn som nestleder. Imidlertid rykker et varamedlem inn i styret som fast styremedlem, slik at styret blir fulltallig antall medlemmer. Når så leder trekker seg og det er ingen valgt nestleder, så blir klubben uten leder og styret må klare seg uten leder frem til første årsmøtet. Styret må ta inn varamedlem nr to og han/hun blir et styremedlem. Styret må fordele oppgavene som eventuelt leder skulle gjøre, seg imellom, men ingen blir leder. Leder blir av årsmøtet valgt på separat valg og det er kun valgt nestleder som er ledervervets varamann.»

Situasjonen der nestleder trekker seg, og sekretær trer inn som nestleder synes å være i tråd med det som står over med unntak av betenkningen nevnt ovenfor. Det som synes klart og som tydelig er lovgivers intensjon er at det er mulig med opprykk ett trinn, men ikke to: Varamedlemmene kan tre inn for et styremedlem. Et styremedlem kan tre inn for nestleder. Nestleder er vara for leder og kan tre inn for leder. Dette gjelder kun den av årsmøtets valgte nestleder. Dette gjelder imidlertid i en normalsituasjon. Nåværende situasjon er force majeure og i henhold til frys- og status quo-prinsippet, undrer vi på om styret har mulighet til å gjennomføre slike vesentlige endringer når styret egentlig består av kun 4 personer? Å tre inn som leder etter tre dager som nestleder er brudd både på force majeurebestemmelsene og NKK/NSTK bestemmelsene slik mange av medlemmene tolker loven. Til overmål var sekretær til stede og deltok i debatten både fredag («valg» av ny fungerende nestleder) og tirsdag («valg» av ny fungerende leder), selv om hun var klart inhabil jmf referat publisert etter styremøtene.

Svar:  I mail mottatt i fra nkk 12 mars der det står: Gitt situasjonen vil det også gis anledning til å avlyse årsmøte for 2020. Beslutningen må tas av den enkelte klubbs styre. I slike tilfeller vil sittende styre bli i rollen til neste års årsmøte. Dersom styreleder vil tre ut av vervet går nestleder inn som leder inntil ny leder er valgt. Hvis et styremedlem vil tre ut av sitt verv, vil vara tre inn. Et varamedlem kan kun tre inn for et styremedlem – ikke leder eller nestleder.

Her åpner Nkk for at nestleder som er valgt inn av styret, kan tre inn som leder. Etter gjentatt dialog med advokat i nkk, revurderes det dithen at styret kan ha tolket dette feil. Og velger på styremøte 19/05-2020 i sak 18/20 å reversere dette vedtaket. Og daværende fungerende leder trer tilbake til fungerende nestleder. Dette har liten praktisk betydning.

I etterkant har styret fått tilbakemelding på at det var helt rett beslutning tatt i første vedtak i sak 18/20. Men velger uansett ikke å forandre dette på nåværende tidspunkt.

Punkt 4 
Etter årsmøtet i 2019 valgte årsmøtet å benytte seg av tidligere kasserer utenfor styret. Medlemmene hadde tillit til at denne oppgaven ville bli utført til alles tilfredstillelse,da personen som ble utpekt, hadde sittet som kasserer i klubben over lengre tid, og har en utdannelse innen regnskap. I etterkant har det, etter hva mange medlemmer opplever, foregått en svertekampanje imot kasserer ført i pennen av sekretær i styret. Resultatet ble at kasserer ble avsatt av styret i juni 2019. Det finnes dokumentasjonen slik at vi kan trekke en konklusjon på at tidligere kasserer har

utført de oppgaver som er forventet. Styret besluttet å ansette autorisert regnskapsfører fra juli måned 2019 til en kostnad på 5000 kr. Ifølge styremøtereferat i 2020 var det ennå ikke inngått kontrakt.

Når det kommer til det økonomiske delen er det store spørsmålstegn. Det var ikke vedlagt årsregnskap eller revisors beretning i innkallingen til årsmøte som skulle avholdes 21.03.2020, stikk i strid med klubbens lover. Noe som gir stor usikkerhet hos medlemmene.

Svar:  Slik styret oppfattet avtalen med kasserer -sa hun seg villig til å sitte som kasserer fram til styret fant en erstatter.  Samarbeidet med kasserer var vanskelig, men fungerte fram til årsmøtet i 2019.  Kasserer formidlet til leder at hun ikke ønsket å snakke med de øvrige styremedlemmene. Rutinene var fram til da at kasserer deltok på styremøter regelmessig der hun oppdaterte om regnskap og økonomi. Kasserer ønsket altså ikke å informere styret ved styremøter, styret fikk ikke kommet med spørsmål og innspill til kasserer under styremøter, og samarbeidet ble svært anstrengt og uoversiktlig for styret. Om styremedlem hadde spørsmål i fht. søknader om momskompensasjon, frivillighetsregisteret eller annet, så var dette nå svært begrenset. Styret besluttet derfor å engasjere en offentlig godkjent regnskapsfører. 

Leder ba kasserer overlevere alt av permer, regnskap, bilag, forklaringer til bilag,m.m slik at dette kunne overleveres regnskapsfører, svarte kasserer at hun ikke leverte noe fra seg før hun var slettet fra alle register.  Dette var en jobb som tok tid, i mellomtiden fikk ikke regnskapsfører startet på sitt oppdrag. Leder kunne ikke engasjere og lønne en regnskapsfører før denne hadde noe å jobbe med. Da kasserer var slettet fra alle registre ba leder kasserer om å utlevere alt hun satt med.  Kassere svarte ikke leder, og hun leverte ikke noe fra seg, men sendte kopi av regnskap for første halvdel av 2019 til revisor, revisor måtte så sende dette til regnskapsfører.  Men alt av bilag, forarbeid og forklaringer til bilag manglet, og regnskapsfører satt med en umulig jobb.  Da styret innkalte til årsmøte 2020, var ikke regnskapet ferdig.

Punkt 5
På utstillingen på Fenstad 2019 ble det tatt parkeringspenger uten at folk fikk parkeringslapper. Dette gir store uklarheter rundt hvor mye penger som kom inn for parkeringen. Det er også slik at pengene fra loddsalg 2018 med loddtrekning etter utstillingen på NKK Lillestrøm ble satt inn på privat konti/egen konto til sekretæren, til sammen 2000 kr. Dette er bekreftet av sekretæren selv under årsmøte 2019. Det ble også informert om at beholdningen i kontantkassene etter valpeshowet 2018 også blir satt inn på sekretærens personlige konto. Disse ble lovet av sekretær satt inn på klubbens konto omgående etter årsmøte 2019. Dette var fortsatt ikke gjort da kasserer ble kastet i juli 2019, da det ikke synes i halvårsregnskapet som avtroppende kasserer utførte. Det ansees derfor som at medlemmenes/klubbens penger er på avveie og ikke på klubbens konto, noe som vekker stor uro.

Svar:  På utstillingen på Fenstad 2019 ble det utdelt parkeringslapper til de som betalte for parkering. At det kan ha forekommet at en eller annen ikke har fått dette utdelt, kan vi ikke se på som helt usannsynlig. Men det er svært merkverdig hvem som ikke har fått dette utdelt, når de fleste andre har fått det.

Når det gjelder loddpengene fra loddsalg i 2018. Ved en feil ble disse pengene overført til feil konto etter Lillestrøm 2018. AKH var den eneste som ikke hadde betalt inn dette ved utgangen av 2018. Men det ble hun ikke gjort oppmerksom på før langt ut i 2019, på ett regnskapsmøte med kasserer MKE, Leder RD og styremedlem ALE. Det ble da avtalt at disse pengene kunne legges ik ontant kassene, og ville bli skrevet inn i regnskapet. På årsmøte i 2019 forandret kasserer mening, og ba AKH om å sette de inn på konto. Før utstillingen i 2018 ble det utbetalt 10 000,- til gavepremier til daværende utstillingskomite. På grunn av manglende bilag fra dette, ville ikke kasserer utbetale noen penger før hun hadde bilag. Det ble derfor etter årsmøte bestemt at de 2000,- kunne ligge i kontant kassen. Det var i tillegg tidkrevende å få tilbakebetalt utlegg utstillingskomiteen hadde i forkant av utstillingen i 2019. Pengene fra Valpeshowet avholdt i oktober 2018, ble overført til klubbens konto kort tid etter showet. Det er også ett regnskap som er revidert og godkjent av årsmøte 2019

Punkt 6
Norsk Tibetansk TerrierKlubb (NTTK) har ved flere anledninger hatt samarbeid med NSTK for å avvikle utstillinger. Nå sist i mai 2019 arrangerte de 2 dagers utstilling på Fenstad. I tiden etter utstillingen har NTTK ved flere anledninger hatt «Fenstadutstilling» oppe som sak på sine styremøter. I sine referater som er publisert på NTTK sin hjemmeside, framkommer det ved flere anledninger, at NTTK har forsøkt å få kontakt med NSTK uten å lykkes. Allerede 30. mai 2019 ble NSTK kontaktet av NTTK med foreløpig oppsett av regnskapet så langt dem hadde oversikt. Det ble også oppfordret til at NSTK måtte kontrollere dette og fylle inn sine tall. Noe som ikke er blitt utført. 13.juli sendte NTTK mail til utstillingskomiteen for NSTK og Styret i NSTK med spørsmål om regnskap og hva NSTK har betalt for flybilletter til dommerne, samt spørsmål om hva som er mottatt for kataloger og parkering. Det ble også stilt spørsmål om hvem som betaler for nettbrettene. Fortsatt ingen tilbakemelding til NTTK annet enn at de jobber med saken. 19. juli sendte NTTK på nytt purring på regnskapet til NSTK. 09. oktober ble det så sendt melding angående Slobrua (dommerovernatting)om dette var betalt, hvorpå …….. svarte at hun trodde det, men i flg. NTTK var dette ikke betalt. Regnskapet for utstillingen i mai 2019 er ennå ikke oppgjort, da det mangler regnskap fra NSTK. For oss som medlemmer er det tragisk at ikke regnskap fra mai 2019 er utført og oversendt samarbeidene klubb.

NSTK har altså ved flere anledninger blitt kontaktet av NTTK angående oppgjør for Fenstad- utstillingen i mai 2019, uten noen form for regnskap tilbake. Dette har resultert i at regnskapet og oppgjøret etter utstillingene på Fenstad 2019 ikke er avsluttet pr.dags dato..

Svar:  Det stemmer at NTTK la ut sitt foreløpige oppsett av regnskap den 30 mai 2019. Utstillingskomiteen forsøkte å få hjelp av daværende kasserer til å få tilgang til vipps, og andre transaksjoner for å få ferdigstilt regnskapet. Komiteen ønsket også hjelp til å sette dette opp på riktig måte. Dette lot seg ikke gjøre. 18 juli får styret mail i fra NTTK der de etterspør tallene og vedlegger regningen fra Slobrua Gjestegård. Denne regningen ble sendt til utstillingskomiteen samme dag, og videresendt til utstillingsleder ALE. den 19 juli, med spørsmål om hun kunne få Kasserer til å betale denne. 9 oktober får vi spørsmålet om denne er betalt. Får da bekreftet at den ikke er betalt, og leder RD. betaler den. Sekretær har gjentatte ganger vært i kontakt med utstillingsleder ALE. for å få satt sammen regnskapet, da hun har oversikt over parkering, sekretariat og påmeldinger. Kontantene som kom inn på Fenstad ligger i kontant kassen til klubben. Utstillingsleder har nå trukket seg i fra komiteen, og styret jobber nå i samarbeid med regnskapsfører med å få dette på plass til det utsatte årsmøte.

Punkt 7
NSTK har også fått avslag på sin søknad om momskompensasjon, da styret i NSTK ikke har fått registrert klubben inn i frivillighetsregistret, som er et krav ifra NKK. Dette har blitt opplyst til styret ved flere anledninger, uten at styret har tatt tak i disse oppgavene, slik at klubben kan få momskompensasjon gjennom året. I tillegg kan ikke medlemmer gi grasrotandelen til NSTK ved tipping, Norsk Tipping. Igjen et eksempel på et styre som ikke har medlemmenes interesser i fokus, og et styre som ikke evner å løse mange av de oppgavene som følger med å drive en hundeklubb.

Svar:Kasserer søkte om momskompensasjon i 2018 for 2017.  Dette er en kasserers oppgave. 14. februar 2019 sendte NKK brev til klubben om at det var endringer som gjelder momskompensasjon f.o.m. 1. januar 2019. Lotteritilsynet krevde nå at alle som søkte om momskompensasjon måtte være registrert i frivillighetsregisteret. Søknadsfrist for å søke momskompensasjon var 1. juni 2019 - men grunnet dette ble fristen utsatt til 31 juli 2019.

Kasserer sørget for at klubben ble registrert i frivillighetsregisteret og sendte beskjed om at dette var i orden 4. august 2019. Dette var 4 dager etter søknadsfrist. Dette er årsaken til at klubben ikke fikk søkt om momskompensasjon i 2019. Når kasserer fikk beskjed om at registreringen i frivillighetsregisteret var ok vites ikke.  Styret var fram til 4. august i god tro om at kasserer hadde søkt om momskompensasjon innen fristen.

Når det gjelder grasrotandelen så kommer ikke NSTK inn under dette.  For å få grasrotmidler må man være en lokal eller regional klubb NSTK er en landsdekkende klubb. 

Punkt 8
Til informasjon er det kun tidligere leder i klubben som har vært disponibel av klubbens konto etterat kasserer ble kastet. Med andre ord er det henne som har godkjent transaksjoner og også utbetalt uten kontroll av andre. En uheldig praksis som gjør det vanskelig å ha tillit til at klubbens økonomi

blir håndtert etter gjeldende regelverk. I tillegg stiller vi spørsmål til hvem som disponerer klubbens konto etter at leder trakk seg? Det er kun tidligere leder som står med signaturrett i Brønnøysundregistrene.

 

Svar: Anklager avvises i sin helhet da AH. siden 8. mai 2020, har vært kontoansvarlig for NSTK.

 

Når det kommer til den organisatoriske styrelsen av klubben, har det skjedd mange uheldige hendelser. Det vil ikke si at styret ikke har hatt full tillitt til Leder som har disponert klubbens konto, vært innehaver av klubbens kort, eller i forhold til signaturrett i Brønnøysund registeret. 

Punkt 9
Tidligeresekretær/nestleder og nå leder har også ytret sterk mistillit til valgkomiteen på egen FB- side, da hun ikke var fornøyd med hvem som var forespurt om å stå på valg. Når størsteparten av medlemmene hadde lest det, valgte hun å slette innlegget. Videre har hun informert/kontaktet enkelte medlemmer om hvem som sto på valg og instruert de på hvem de skulle stemme på før årsmøtepapirene ble sendt ut. Hun ville vite hvem som var med eller mot henne i og med at hun stiller til gjenvalg som styremedlem og leder. Flere medlemmer stiller spørsmål om dette er i tråd med taushetsplikten.

Videre har medlemmer som har sendt inn saker til styret opplevd at disse ikke blir behandlet. Det mottas ikke svar og det framkommer ikke noe i publiserte styrereferat.

Svar:Saken har blitt behandlet i styret og kom frem til følgende slutning:

Dette var et innlegg av AKH på hennes private vegg, og ikke noe innlegg på vegne av styret. Det representerer ikke styrets mening.  Styret respekterer valgkomiteens frie stilling, og slik må det alltid være.

Når det er sagt, så kan alle våre medlemmer (AKH inkludert) ha sine meninger om arbeidet til valgkomiteen, men de bør ikke motarbeide noen av de lovlig valgte representantene for klubben.

Det være seg valgkomite eller styre. Dersom en er uenig i utøvelsen av disse organene bør en bruke stemmeretten for å få inn representanter som en selv mener er bedre egnede representanter.

I denne prosessen vil det naturlig nok være kandidater som fremmer/promoterer sitt kandidatur på forskjellige måter. Disse måtene bør alle etterstrebe at holdes på et saklig nivå, og unngå personkarakteristikker.

Da AKH allerede sitter i styret er terskelen noe høyere for henne enn for kandidater som ikke har en eksisterende posisjon. Kandidater som allerede har en posisjon må fortsatt få lov å fremme sitt kandidatur til kommende valg med offentlige uttalelser, men det manes til forsiktighet.

AKH. har fjernet innlegget 14.03.2020 og har tatt saken til etterretning.

Når det gjelder saker som ikke er behandlet, så har styret opplevd at enkelte sender spørsmål til enkeltpersonersmessenger, til gruppe på messenger og noen ganger på SMS i tillegg eller isteden for til styremailen.

Messenger og SMS har i mindre grad blitt besvart da det pr. definisjon ikke er kontaktpunkt for styret, og følgelig er å anse som en henvendelse til privatperson.

Mailhenvendelser har stort sett blitt besvart, men noen ganger kan svar ta lenger tid da det må diskuteres innad i styret først. I enkelte tilfeller har det kommet påstander som ikke kan besvares ut fra personvernhensyn, taushetsplikt eller fordi innsender ikke kan få svar før alle andre medlemmer får info om det samme. Styret ber om forståelse for at vi noen ganger ikke kan svare fordi vi da ville gi spørrende medlem informasjonsfortrinn foran andre medlemmer.

Noen henvendelser er av en slik karakter at vi gis svarfrist. Til dette vil styret minne om at vi er en klubb av frivillige, og vi ikke har et apparat som kan besvare henvendelser så fort de kommer inn. Styret har noen ganger allikevel valgt å sette av en god del tid mellom styremøtene for å besvare etter beste evne. En annen utfordring er når en henvendelse av innsender følges opp med mail etter mail etter mail med nye tilleggsspørsmål. Da er styret helt åpen på at vi i noen tilfeller kan ha glippet, da vi ikke har et saksbehandlingssystem. I noen saker har maildialog, messengerdialog vært med på å gjøre forvirringen total på hva vi har, og ikke har svart på.

Det er derfor viktig at henvendelser utelukkende går via styrets epost, og at innsender har klare og tydelige spørsmål, dette gjør det veldig mye lettere å kunne gi raskere og bedre svar.

Punkt 10
Et medlem har mottatt skriftlig at styret kommuniserer på Messenger og der ble de enige om hva de skal gjøre og at det ikke blir skrevet referater etter et slikt chattemøte: «Hei..... Beklager at du har ventet på svar,men det ble ikke klart for meg og flere i styret at du har bedt om svarfrist idag kl. 15.00. Vi har snakket om dette nå i ettermiddag på styre-messenger. Dette er et sted vi drøfter ting utenom styremøter. Veldig praktisk siden ikke alle leser mail til klubben hver dag - så når noe viktig kommer opp så tar vi det der. Eventuelt ber styret oss lese mail som klubben har fått. Nok om det. Du ber om svar på hvem som sendte deg mailen du refererer til. Det er RD som sendte den til deg etter at vi var blitt enige om svar til deg. AH, RD, meg og for så vidt JEK - siden "den som tier samtykker". Så da er det MTM. og AKH. som ikke tas med i denne sammenheng. Da AH, RD og MTM er syke og AKH og JEK er inhabile (JEK fordi han har sendt mail til deg og fortalt at AKH har bedrevet dokumentforfalskning), da er det bare meg igjen. Med fullmakt fra RD så sender jeg denne mailen til deg for å betrygge deg om at det ikke har foregått dokumentforfalskning i denne saken. RD kan ikke svare deg i dag, men har bekreftet at hun vil svare deg i neste uke. Håper at dette gir deg et midlertidig svar som gjør at du kan vente til RD tar kontakt med deg. Ha en fin helg, og så beklager vi at du på noen måte har opplevd å bli krenket, da det ikke har vært intensjonen. Med vennlig hilsen For styret i NSTK TS» Nærmere beskrivelse av navnene her: RD, A = AKH, AH, MTM, JEK.

Svar:  Først av alt; det må være legitimt med kontakt mellom styremedlemmene også utenom møtene. De fleste har en jobb på dagtid, og det er deler av fritiden man har lovet å gi til klubben.  Videre kan også styremedlem bli syke, reise bort, være svært opptatt mellom styremøtene. Styremedlem må ikke være tilgjengelig mellom styremøtene.  Det er noen som er bortreist i jobb og utilgjengelig i uker av gangen, det skal ikke være til hinder for å ha styreverv.  En styremessenger (gruppemessenger) har den funksjonen at man med letthet kan nå hverandre med beskjeder etc.

Når medlemmer kommer med spørsmål som krever svar, og som i tillegg setter svarfrist, så vil nødvendigvis ikke denne fristen sammenfalle med styremøte.Man vil likevel bestrebe seg på å informere medlem at svar kommer. I denne saken var nettopp styremessenger praktisk da man på enkelt vis fikk avtalt at en person svarte medlemmet med info om at leder ville ta kontakt, så snart leder hadde mulighet for det.  Å skrive protokoll i denne saken der det ikke ble formidlet annet enn at leder ville ta kontakt anses som meningsløs.

Punkt 11
Videre får medlem svar etter å ha bedt om å få innsyn i behandlingen av sine innsendte saker: « Forespørsel 1: Innsyn i styreprotokoll ved sak ang taushetsbrudd- Ingenting er protokollført utover mailer til og fra som du allerede besitter, da du enten er avsender eller mottaker. – diskusjonen styret imellom, er konfidensiell.»

« Forespørsel 2: Innsyn i referat/protokoll ved sekretærs mistillit til valgkomite/skittkasting imot motkandidat. Ingenting er protokollført utover mailer til og fra som du allerede besitter, da du enten er avsender eller mottaker. – diskusjonen styret imellom, er konfidensiell.»

Et medlem som har sendt inn saker til styret og fikk dette svaret:«Styret ser med bekymring på den økende grad av henvendelser på saker som aldri skulle vært en styresak, og sees på som forsøk på å hemme styret i dets arbeide. Medlemmet, som selv stiller som kandidat til styret, burde skjønne at dette er unødig bruk av tid og ressurser»

Ovennevnte saker beviser skriftlig at styret ikke følger retningslinjene for styret.

 

Svar:  Vedr. Forespørsel 1 og 2 så fikk innsender svar på sine spørsmål. Svaret til styret står å lese i teksten over og gir svar på det innsender spør om, det henvises også til svar som innsender allerede har fått.

Styret minner om at all diskusjon mellom styremedlemmer; er, har alltid vært, og vil alltid  være konfidensiell.

Det vises til styrets besvarelse avpunkt 9 når det gjelder siste del. Dette svaret var kanskje litt sterkt, men var som et hjertesukk etter utallige andre henvendelser fra innsender hvor styret følte seg bombardert med spørsmål som tok opp store deler av kapasiteten. En helt urimelig påstand om brudd på taushetsplikten ifm.seminaret (som etter hvert ble avlyst pga. coronautbruddet) Hvem som kommer til å delta eller ikke delta på et seminar hvor alle uansett vil se hvem som deltar er ikke taushetsbelagt. Når styret da har jobbet hardt for å få flest mulig til å delta på et seminar, som ville blitt en milepæl for klubbens medlemmer, blir forelagt beskyldninger om brudd på taushetsplikten... Når styret må bruke tid på saker som strengt tatt ikke er en sak er det tydelig for de fleste at dette er misbruk av styrets arbeidskapasitet. En kapasitet som burde gå til merinnsats for klubben fremfor bare å behandle saker fra en person.

 

Punkt 12 

De truer også med anmeldelse til NKK om dette offentliggjøres. Dette kan ikke sees på noen annen måte enn et overtramp ifra styret når det kommer til maktmisbruk og en svært uheldig hersketeknikk.

 

Svar:
 Dette er svaret styre sendte AGBJ

 

Viser til e-post send til styret i NSTK 15 mai 2020.

Ett mistillit forslag forlanger i vedtektene til NSTK, en tilslutning 25% av medlemsmassen.

Styret ønsker å avholde EO-årsmøte så raskt som overhodet mulig, under forutsetning at det foreligger liste med medlemsnummeret til de som støtter forslaget. Sånn at vi kan verifisere at de er medlemmer i klubben og samlet er over 25 %.

Når dette er mottatt vil vi dato bli fastsatt.

 

 

Mvh

Styret i NSTK

 

Styret kan ikke se at det her kommer frem noen form for trusler eller maktmisbruk idenne e-posten. Styret har strekt seg langt for å prøve å imøtekomme denne mistilliten, da 3 stykker i det sittende styret ikke har noen intensjon om å sitte i sine verv lengre enn nødvendig.

 

Med bakgrunn i ovennevnteog i så henseende klubbens uklare økonomi opplever mange medlemmer at klubben er i en alvorlig situasjon og det stilles derfor mistillit til sittende styre. Ber også om at kontoutskrift for 2019 leggesfrem for medlemmene snarest. Videre krever vi at ekstraordinært årsmøte avholdes så snart det lar seg gjøre slik at vi får på plass et fulltallig styre, jfr. klubbens lover.

Ber om tilbakemelding innen 14 dager.

15.05.2020

Med hilsen for 62 medlemmer av Norsk Shih Tzu Klubb AGBJ
Innkalling til årsmøte 3. juli 2020
Årsberetning til årsmøte 3. juli 2020
Innkomne saker til årsmøte 3. juli 2020
Halvårsregnskap 2019 til årsmøte 3. juli 2020
Budsjett til årsmøte 3. juli 2020
Handlingsplan til årsmøte 3. juli 2020
Stemmeseddel til årsmøte 3. juli 2020
Presentasjoner til årsmøte 3. juli 2020
Klikk på linken over og hvert enkelt dokument åpner seg


Styret kan bekrefte at det har kommet ett mistillit til styret i NSTK. På bakgrunn av at det kun er sendt inn av ett medlem kan ikke styret behandle dette. Ifølge klubbens lover skal ett mistillitsforslag ha støtte av 25% av medlemmene.

Styret har prøvd å komme til en enighet vedr. dette. Men da dette viser seg å ikke la seg ordne, velger derfor styret å fortsette planlegging av ordinært årsmøte. Reglene for antall deltagere samlet under pandemien er økt og gir dermed nå mulighet for å avvikle et årsmøte, for å få et fulltallig styre på plass i klubben.

Sittende styre vil avholde det utsatte ordinære årsmøte den første helgen i juli! Innkallingen vil bli sendt ut i løpet av denne uken. Styret hadde en plan om å ikke belaste klubben for retur av stemmesedler. De kan enten bli hentet på årsmøte eller makulert på årsmøte. Det viser seg at det er noen som vil ha den i retur, og det skal vi selvfølgelig gjøre. De av dere som vil ha dem i retur kan sende oss en e-post til nstk.styret@gmail.com. De vil da bli postlagt førstkommende fredag.

Det jobbes med å komme med et utfyllende svar på mistillit som er stilt til styret. Dette er offentliggjort og trenger et svar, uavhengig om det er grunnlag for ekstraordinært årsmøte eller ikke.

I mellomtiden håper vi at medlemmene nå kan bla i det første Shih Tzu Nytt i år. Styret retter en stor takk til Kjersti! Selv om det har vært en utfordring for Kjersti, pga sykdom, har hun snekret sammen ett flott blad dere kan glede dere med :) Det ligger mange timer bak dette, og styret er utrolig takknemlig for jobben hun har gjort.

Styret står bak utstillingskomiteens avgjørelse om å planlegge dobbelt rasespesial på Østlandet. Det vil være opp til det påtroppende styret å avgjøre om de vil avholde rasespesial i Nord-Norge senere i år. Bakgrunnen for dette er økonomi. Det er flest dommere og utstillere på Østlandet. I fjor måtte vi flytte rasespesialen fra Vestlandet til Østlandet pga. hundesykdommen. Vi var heldige og fikk denne gangen tak i to dommere som sto på listen over dommere som ble utarbeidet sammen med medlemmene. Men de fleste dommere er allerede opptatt, på bakgrunn av at vi bare kunne invitere norske dommere. Vi beklager at det går utover de som bor i nord, men vi håper at dere vil vurdere å ta turen nedover til denne helgen.

Ha en flott uke.

Mvh
Styret
Protokoll Ekstraordinært Årsmøte Lørdagen 27.04.2019 NSTK
Referat med innstillinger til møte i NKKs særkomite for utstillingnr. 4/18 3. juli 2018 i NKKs lokaler. 
Vedtak vedrørende 

Fritak fra Fullcertordningen finner du her


Copyright © Norsk Shih Tzu Klubb 2017
Webdesign/CMS: Netthund.no